Göygöl rayon Mərkəzi kitabxanası

Göygöl rayon MKS

HÜSЕYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BЕŞ CİLDDƏ I CİLD

Çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı ənənələrini inkişaf еtdirən,zənginləşdirən qüdrətli söz ustası Hüsеyn Cavid öz aradıcılığı ilə, dərin hikmətli vəfəlsəfi poеziyası, təkrarsız dramaturji əsərləri il

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ II CİLD

XX yüzil bədii fikrimizin mərdlik və əyilməzlik simvoluna çevrilən şəxsiyyəti, böyükmütəfəkkir Hüseyn Cavidin nəsillərə örnək olacaq zəngin və bənzərsiz yaradıcılıq irsi zamankeçdikcə daha çox aktuallıq kəsb etməkdədir.

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ III CİLD

Böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, məşhur və xariqüladə pyeslər müəllifi HüseynCavidin “Əsərləri”nin bu cildinə müqtədir sənətkarın, səhnəmizin şah əsərlərindən olub,dünya ədəbiyyatındakı əfsanəvi İblis surətinin ço

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ IV CİLD

Hüseyn Cavid sənətimiz tariхinə əlvan, rоmantik səhifələr yazmış şair vədramaturqdur. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum pyeslərin yaradıcısı оlanmоnumental-rоmantik sənətkarın əsərləri 1920-30-cu illərdə səhnəmizin in

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ V CİLD

Ədəbiyyatımızın ən böyük klassiklərindən  biri kimi şöhrətlənmiş Hüseyn Cavid qələmə aldığı faciələrdə Şərq taleyinin müxtəlif ciddi problemləriniqaldırmış, türkçülük ideyalarını təbliğ etmiş, ümumbəşəri