Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ IV CİLD

Hüseyn Cavid sənətimiz tariхinə əlvan, rоmantik səhifələr yazmış şair vədramaturqdur. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum pyeslərin yaradıcısı оlanmоnumental-rоmantik sənətkarın əsərləri 1920-30-cu illərdə səhnəmizin in

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ V CİLD

Ədəbiyyatımızın ən böyük klassiklərindən  biri kimi şöhrətlənmiş Hüseyn Cavid qələmə aldığı faciələrdə Şərq taleyinin müxtəlif ciddi problemləriniqaldırmış, türkçülük ideyalarını təbliğ etmiş, ümumbəşəri

Д. А. АХУНДОВ.АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО И РАННЕ- СРЕДНЕВЕКОВОГО АЗЕРБАЙДЖАНА

Азербайджан — страна с богатейшим архитектурным ихудожественным наследием, истоки которого уходят в далекое прошлое.Он издавна находилс

VAQİF ARZUMANLI, VƏLİ HƏBİBOĞLU, KAMİL MUXTAROV.1918-ci il QIRĞINLARI

Əsrin əvvəlində xalqımızın soyqırımına məruz qalmasından, mahallarımızın, ərazilərimizin işğalından, həmin qanlı siyasət nəticəsində qurban gedən yüz minlərlə soydaşımızın faciə-fəlakətlərindən bəhs edən bu kitab h