Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

Рамиз Дениз Христофор Колумб, Насирэддин Туси и подлинная история открытия Америки

С ранних времен человек задумывался об устройстве окружающего его мира. Из-за сильного давления ортодок-сальных богословов, характерного

ГАСАН ГУЛИЕВ. СМЕРТЬ ДИПЛОМАТА, ИЛИ К ИСТОКАМ КОНФЛИКТА В КАРАБАХЕ

В книге писателя и литературоведа Гасана Гулиева освещены истоки Карабахского конфликта; они увязаны сдеятельностью и смертью дипломата

Ф. М. АСАДОВ. АРАБСКИЕ ИСТОЧНИКИ О ТЮРКАХ В РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Книга включает три единственных дошедших до нас произведения средневековой арабскойлитературы, специально посвященных тюркам. Во введен

Ramiz Dəniz Xristofor Kolumb, Nəsirəddin Tusi və Amerika qitəsinin həqiqi kəşfi Bakı

510 il bundan əvvəl Xristofor Kolumb tərəfindən Amerika qitəsi kəşf edilsə də, çox hallarda hələ də həmin kəşfin bir çox qaranlıq tərəfi dünya ictimaiyyətini dərin düşüncələrə qərq edir. Saysız-hesabsız elmi əsərlərdə

T.İBRAHİMOV, M.YUNUSOV, D.YUSİFOV MİL DÜZÜ LANDŞAFTLARININ MÜHAFİZƏSİ

Bəşəriyyət yarandığı zamandan bu günədək təbiətin ayrı-ayrı komponentlərindən (torpağından, suyundan, havasından, canlı aləmindən), yeraltı və yerüstü sərvətlərindən öz yaşaması üçün kifayət qədər istifadə etmişdir