Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

İsmaiyl bəy Qutqaşınlı. Rəşid bəy və Səadət xanım

İsmayıl bəy Qutqaşınlı Azərbaycan ədəbiyyatına müasir nəsr, hekayə janrını gətirən yazıçıdır. Qutqaşınlı yaradıcılığının şah əsəri "Rəşid bəy və Səadət xanım" əsəridir. Bu əsərdə iki zadəgan ailəyə

Zemfira Səfərova "Azərbaycan musiqi elmi (XIII - XX əsrlər)"

Bu tədqiqatda Azərbaycanın musiqi elminin XIII əsrdən XX əsrə qədərki dövrünün tarixi, inkişaf yolu ilk dəfə xüsusi monoqrafiya halında təqdim edilir. Araşdırmada Azərbaycanın musiqi elminin inkişaf yollarının əsa

Z. Hümbətov. Bitki morfologiyası və fiziologiyası

Bоtanika – təbiət elmlərindən biri оlub, bitkiləri tanıyaraq onları dərindən dərk etməyi öyrədir. Bоtanikaya belə bir tərif ilk dəfə оlaraq görkəmli isveç alimi Karl Linney tərəfindən verilmişdir (1707-1778)

Hüseyn Arif "Seçilmiş əsərləri"

Tanınmış şair Hüseyn Arifin poeziya aləmi mövzu baxımından genişdir. Onun təbii və canlı dili ilə seçilən əsərlərində həyatın nəfəsi duyulur. Məhz buna görədir ki, Hüseynin şeirləri cox zaman mahnı mət

Mirzə Əli Möcüz. Seçilmiş əsərləri.

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslər Mirzə Əli Möcüz yaradıcılığına güclü təkan vermişdir. M.Ə.Sabirin təsiri altında çeirlər yazan Möcüz zü