Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

Ə.T.Əsgərov, B.Ə.Bilalov, Ç.G.Gülalıyev. Ekoloji Turizm

Dərs vəsaitində ekoloji turizmdə başqa ölkələrin qazandığı təcrübə araşdırılır.

İmadəddin Nəsimi – 650 (metodik vəsait)

Tərtibçidən Bu il klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, anadilli poeziyamızda fəlsəfi şeirin əsasını qoyan dahi şair Seyid İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illik yubileyi qeyd edilir. Bununla əlaq

Сəfər Cabbarlı əsərləri I cild

     Cəfər Cabbarlı XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli klassiklərindən biridir. О, Mirzə Fətəli Axundzadə ilə başlanan milli dramaturgiyanın sadəcə davamçısı, varisi оlmamış, eyni zamanda оnu inki

Сəfər Cabbarlı əsərləri II cild

ХХ əsr Azərbaycan dramaturgiyasının korifеylərindən biri, istеdadlı söz sərrafı, milli ruhlu böyük sənətkar Cəfər Cabbarlının səhnə əsərləri, tariхi dramları onilliklər boyu böyük bir nəslin vətənpərvərlik məkt

Cəfər Cabbarlı əsərləri III cild

Böyük Azərbaycan dramaturqu Cəfər Cabbarlının “Əsərləri”nin üçüncü cildinə daxil edilən pyesləri onun yaradıcılığının son mərhələsində qələmə aldığı dram əsərləridir. Bu pyeslər uzun onilliklər Azərbaycan t