Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

Cəfər Cabbarlı əsərləri IV cild

Çoxşaxəli yaradıcılıq istеdadına malik qüdrətli qələm ustası Cəfər Cabbarlının “Əsərləri”nin dördüncü cildinə müəllifin kiçik həcmli və natamam pyеsləri, librеttoları və ədəbi-tənqidi məqalələri daxil еdi

Aristotel. Poetika

Qədim yunan filosofu və alimi Aristotel (e.ə.384-e.ə.322) geniş və çoxcəhətli yaradıcılığa malik olub məntiq, psixologiya, təbiətşünaslıq, etika, siyasət, tarix, ritorika və poeziyaya aid əsərlər yazmışdır. Antik dövrün bu

Rafiq Bəşirov. Bank işi

Dərs vəsaiti Bank işi fənninin proqramına uyğun olaraq "Maliyyə kredit" ixtisası üzrə təhsil alan ali və orta ixtisas təhsil məktəblərinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərs vəsiti Bank işi ilə maraqlanan sahibkarl

Elnur Sadıqov. Bank əməliyyatları. Dərs vəsaiti.

Kitabda bank əməliyyatlarının məzmunu ifadə edir və bank əməliyyatlarının həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarının mahiyyəti açıqlanır. Kommersiya bankının aktiv və passiv əməliyyatları kitabda öz izahını tapmışdır. Ey

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 avqust 2004-cü il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları" əsasında latın qrafikalı əlifba ilə hazırlanmış ilk nəşrdir.