Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

Rəhim Əliyev.Ədəbiyyat nəzəriyyəsi.

Tənqidçi Rəhim Əliyevin bu kitabı onun Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində dediyi mühazirələr əsasında hazırlanmışdir.

Ə.S.BAYRAMOV, Ə.Ə.ƏLİZADƏ Psixologiya

Dərslikdə «Psixologiya» proqramına (Bakı, 1998) müvafiq olaraq psixologiya elminin mövzusu və vəzifələri, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri və onların tənzim olunması problemləri, insanın fər

ƏLİYEVA ZƏRİFƏ. PEDAQOGİKA

Mədəniyyət və İncəsənət təmayüllü ali məktəblərin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərslik

Varis Yolçuyev. Sənə inanıram

"Sənə inanıram romanında sevgi və xəyanət, insanın cəmiyyətdə yerini tapa bilməməsi, xoşbəxtlik axtarışları, gözlənilməz sujet xətti oxucunu axıradək gərginlik içərisində saxlayaraq, maraqlı bir romanın yaranmasını təmi

AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN ƏSASLARI

Bu dərs vəsaitindən ali və orta ixtisas məktəblərin müəllimləri və tələbələri, magistrlər, elmi tədqiqatçılar və Azərbaycanşünaslıq məsələləri ilə maraqlananlar faydalana bilər...