Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxana

Göygöl rayon MKS

RƏNA MİRZƏZADƏ.MULTİKULTURALİZM SİYASƏTİ: DİN VƏ GENDER DİALOQUNDA

«Multikulturalizm siyasəti: Din və Gender Dialoqunda» Azərbaycan siyasətşünaslıq elmində ilk dəfə olaraq multikulturlizm siyasəti, Qərb-Şərq mədəni müxtəlifliyi Din və Gender Dioloqunda təhlil olunmuş, tarixi inkişaf mərhələ

İmadəddin Nəsimi həyatı və yaradıcılğı

Nəsimi mürəkkəb yaradıcılıq yolu keçmişdir. Nəsimi lirik şairdir. Yaradıcılığa aşiqanə şerlərlə başlayan Nəsimi sonralar dövrün siyasi, ictimai, əxlaqi mövzularında əsərlər yazmış, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində an

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərb tarixi. I cild

Kitab XX əsrin əvvəllərində şərqdə ilkin olaraq müstəqilliyini əldə etmiş və demokratik dövlət quruculuğuna başlamış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin istiqlaliyyətinin hərbi müdafiəsinin təşkili problemlərinə&n

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərb tarixi. II cild

Kitab XX əsrin əvvəllərində şərqdə ilkin olaraq müstəqilliyini əldə etmiş və demokratik dövlət quruculuğuna başlamış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin istiqlaliyyətinin hərbi müdafiəsinin təşkili problemlərinə h

İMADƏDDİN NƏSİMİ SЕÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ İKİ CİLDDƏ I CİLD

Kitaba böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin (1369-1417) doğma dilimizdə əsasən lirik tonda qələmə alınmış qəzəlləri daхil еdilmişdir. Ədəbi dilimizin formalaşmasında mühüm rol oynamış bu şеirlərdə insane